Harvia sauna block, black line glass doors & walls, cilindro black steel electric heater

Användarvillkor för Harvias Mediebank

1. ALLMÄNT

1.1 Det här är ett avtal mellan dig (nedan Du eller Användaren) och Harvia Finland Oy (nedan Harvia) angående användningen av Harvias mediebank (nedan Mediebanken). För att tydliggöra omfattningen konstateras att detta avtal påverkar inte de villkor som gäller för andra tjänster, webbplatser, applikationer eller annat innehåll som tillhandahålls av Harvia.

1.2 Alla bilder, videor, logotyper, broschyrer och annat digitalt material som visas i Mediebanken (nedan kallat Material) görs tillgängliga och får enbart användas för de tillåtna ändamål som definieras nedan. Harvia förbehåller sig rätten att fritt avgöra vilket Material som är tillgängligt i Mediebanken vid en given tidpunkt.

2. REGISTRERING

2.1 För att komma åt Mediebanken och för att se och använda Material som finns i den måste du först registrera dig som användare på http://mediabank.harvia.com.login/welcome.jspx. Att godkänna sådan registrering och/eller upprätthålla dess giltighet ska göras helt efter Harvias eget gottfinnande. Genom att söka registrering godkänner Du och accepterar dessa användarvillkor (nedan Avtalet). Genom att söka registrering bekräftar Du också att Du är medlem i Harvia Group eller en auktoriserad återförsäljare eller partner till Harvia eller tillhör press eller media. Du godkänner härmed att omedelbart avsluta användningen av Mediebanken och allt Material om Din position förändras så att Du inte längre tillhör någon av de ovan nämnda grupperna.

2.2 Du samtycker till att tillhandahålla och bekräftar att Du har tillhandahållit aktuell, fullständig och korrekt information till Harvia genom att lämna tillämplig registreringsinformation. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för Ditt lösenord och Dina kontoinloggningsuppgifter och att alltid se till att registreringsinformationen som Du har tillhandahållit till Harvia är korrekt.

2.3 Tillgång till Mediebanken är personlig och Du får inte låta någon annan använda Ditt konto. Du är ansvarig för all användning av Mediebanken som har skett genom användning av Ditt konto, inklusive obehörig eller överträdande användning av Materialet. Du samtycker till att omedelbart meddela Harvia angående obehörig användning av Ditt konto eller andra brott mot säkerheten. Du får inte använda någon annans konto för något ändamål.

2.4 Harvia förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Din tillgång till Mediebanken och/eller Ditt konto i händelse av att Du bryter mot detta avtal, eller av någon annan anledning som anses motiverad av Harvia.

3. IMMATERIALRÄTT

3.1 Alla immateriella rättigheter till Material som ingår i Mediebanken tillhör Harvia och/eller tredje parter som har licensierat material till Harvia. Dessa rättigheter inkluderar, utan begränsning, all upphovsrätt, alla designrättigheter, patent, varumärken och andra möjliga immateriella rättigheter till Materialet.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING

4.1 Du beviljas härmed en icke-exklusiv, återkallelig, icke-överförbar och icke-överlåtbar rätt att använda det Material som görs tillgängligt till Dig kostnadsfritt, förutsatt att följande krav alltid är uppfyllda vid sådan användning:

  • närhelst Material visas måste "Media Bank of Harvia" anges som källan till materialet på ett synligt sätt; och

  • inga modifieringar, ändringar eller variationer av Materialet görs, med det enda undantaget att ändra bildupplösningen (filstorleken) för det avsedda ändamålet. För tydlighetens skull konstateras att ändringen av upplösningen får aldrig göras på ett sätt som leder till dålig eller medelmåttig bildkvalitet; och

  • materialet ska användas i tryckt material och elektroniska medier (a) av Harvias återförsäljare och andra auktoriserade partners endast i syfte att sälja, marknadsföra, annonsera eller på annat sätt saluföra Harvia och dess produkter, eller för ett ändamål som på liknande sätt lämpligt relaterar till Harvias affärsverksamhet, och (b) av representanter för press och media, enbart för redaktionella ändamål i samband med artiklar och publikationer om Harvia (detta inkluderar dock inte rätten att använda materialet på ärekränkande, förtalande eller på annat sätt smädande sätt).

4.2 Alla undantag från tillåten användning som anges i avsnitt 4.1 ska göras helt efter Harvias eget gottfinnande och måste vara skriftliga för att gälla. Harvia kan när som helst tillhandahålla bindande ytterligare instruktioner om användningen av materialet eller förbjuda användning som inte anses överensstämma med villkoren i detta Avtal.

4.3 Din tillgång till Materialet varierar beroende på din status i förhållande till Harvia. Harvia förbehåller sig rätten att fritt ändra din tillgång till Materialet. Du kan kontakta oss på marketing@harvia.fi för att få mer information om hur Du använder Materialet eller om Du anser att Du inte har tillräcklig tillgång till Mediebanken.

4.4 Användning av Material för något annat ändamål och på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts här är förbjuden och ett brott mot detta, som är Din avgörande skyldighet, kan leda till civilrättsliga och kriminalrättsliga konsekvenser.

5. INGA GARANTIER SAMT BEGRÄNSNING AV ANSVAR

5.1 Allt material tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon form av garanti. Harvia frånsäger sig alla garantier och allt ansvar när det gäller materialets lämplighet för något specifikt ändamål. Du godkänner att använda materialet i enlighet med detta avtal, tillämpliga lagar, förordningar och goda praxis, och att inte använda materialet på ett sätt som gör intrång på tredje parts rättigheter. Du samtycker till att hålla Harvia skadeslöst med avseende på ersättning eller ansvar av något slag, eller andra anspråk som uppstår genom Din användning av Materialet eller brott mot Dina skyldigheter.

5.2 Under inga omständigheter ska Harvia vara ansvarigt för några direkta, speciella, indirekta skador eller följdskador eller några som helst skador på dig eller tredje part till följd av användning eller förlust av användning av Mediebanken eller Material, avbrott i Mediebankens funktion, eller av att Mediebanken eller Material är inkorrekt, felaktigt eller på annat sätt oriktigt.

5.3 Harvia ansvarar inte för förlust som Du kan drabbas av till följd av att någon annan använder Ditt lösenord eller konto, med eller utan Din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som Harvia eller en tredje part drabbas av på grund av att någon annan använder Ditt konto eller lösenord.

6. ÖVRIGT

6.1 Harvia förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta tillhandahållandet av och tillgången till Mediebanken och Materialet som finns däri, av vilken anledning som helst, eller att ta bort Din registrering som Användare i Mediebanken.

6.2 Harvia kan när som helst ändra villkoren i detta avtal genom att meddela Dig om en sådan ändring. Meddelandet kan till exempel göras genom att en sådan ändrad version av avtalet läggs ut online. Läs villkoren i detta Avtal regelbundet (när Du använder Mediebanken) för att säkerställa att Du är medveten om eventuella ändringar som gjorts av Harvia. Din fortsatta användning av Mediebanken innebär att Du samtycker till att vara juridiskt bunden av dessa villkor när de uppdateras och/eller ändras.

6.3 Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagar, utan hänsyn till principer om lagkonflikter. Alla anspråk ska prövas i Helsingfors tingsrätt i Finland.

Du kan läsa vårt sekretessmeddelande om Mediebanken här.